پرچم

اخبار اختصاصی

مسابقه خاطره نویسی با موضوع

مسابقه خاطره نویسی با موضوع" کووید 19 در خیز پنجم"

1400/08/26
بازدید از بخش مراقبت های ویژه مرکز آموزشی درمانی رازی جهت ارزیابی روند آموزش عملی پرسنل شرکت کننده در دوره طرح ملی کووید

بازدید از بخش مراقبت های ویژه مرکز آموزشی درمانی رازی جهت ارزیابی روند آموزش عملی پرسنل شرکت کننده در دوره طرح ملی کووید

1400/08/24
ارزیابی الزامات ایمنی در مراکز آموزشی درمانی رازی و دکتر حشمت

ارزیابی الزامات ایمنی در مراکز آموزشی درمانی رازی و دکتر حشمت

1400/08/24
برگزاری پنجمین وبینار علمی با موضوع

برگزاری پنجمین وبینار علمی با موضوع " دیابت و تازه های مراقبت پرستاری در دیابت "

1400/08/24
کمیته سرمایه های انسانی مدیریت امورپرستاری برگزار شد.

کمیته سرمایه های انسانی مدیریت امورپرستاری برگزار شد.

1400/08/24
برگزاری چهارمین کارگروه ستادی آموزش به بیمار و خانواده

برگزاری چهارمین کارگروه ستادی آموزش به بیمار و خانواده

1400/08/23
برگزاری دومین کارگروه ستادی آموزش کارکنان پرستاری

برگزاری دومین کارگروه ستادی آموزش کارکنان پرستاری

1400/08/23
ورزش صبحگاهی هفتگی مراکز آموزشی درمانی رشت  برگزار شد .

ورزش صبحگاهی هفتگی مراکز آموزشی درمانی رشت برگزار شد .

1400/08/20
مراسم تقدیر از بازنشسته مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور

مراسم تقدیر از بازنشسته مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور

1400/08/19
بازدید از بیمارستان نیکوکار املش

بازدید از بیمارستان نیکوکار املش

1400/08/18
 از روند اجرای دوره عملی ICU ویژه پرستاران (طرح ملی کووید) در مرکز آموزشی درمانی رازی بازدید به عمل امد

از روند اجرای دوره عملی ICU ویژه پرستاران (طرح ملی کووید) در مرکز آموزشی درمانی رازی بازدید به عمل امد

1400/08/17
ارزیابی الزامات ایمنی در مرکز آموزشی درمانی پورسینا

ارزیابی الزامات ایمنی در مرکز آموزشی درمانی پورسینا

1400/08/16
بازدید از مرکز آموزشی درمانی ولایت

بازدید از مرکز آموزشی درمانی ولایت

1400/08/16
برگزاری ورزش صبحگاهی هفتگی مراکز آموزشی درمانی رشت

برگزاری ورزش صبحگاهی هفتگی مراکز آموزشی درمانی رشت

1400/08/13
بازدید از روند اجرای دوره عملی ICU ویژه پرستاران (طرح ملی کووید) در مرکز آموزشی درمانی حشمت

بازدید از روند اجرای دوره عملی ICU ویژه پرستاران (طرح ملی کووید) در مرکز آموزشی درمانی حشمت

1400/08/12
بازدید از مرکز آموزشی درمانی شفا

بازدید از مرکز آموزشی درمانی شفا

1400/08/12
برگزاری کمیته سرمایه های انسانی مدیریت امورپرستاری

برگزاری کمیته سرمایه های انسانی مدیریت امورپرستاری

1400/08/10
برگزاری وبینار

برگزاری وبینار" سکته حاد مغزی و تازه های مراقبت پرستاری در استروک"

1400/08/09
آرشیو
آرشیو